Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Korcule.com s.r.o., se sídlem Lužná 19, 85104 Bratislava, IČO: 46 588 272, zápis v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 80202 / B (dále jen "Korcule.com") jako provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jako "nařízení GDPR") a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jako "zákon o ochraně osobních údajů").

 

Ochrana osobních údajů našich zákazníků a jiných fyzických osob je pro nás důležitá. Tyto podmínky obsahují informace o způsobu, rozsahu, účelu a době zpracování Vašich osobních údajů.

 

A / Provozovatel

 

Provozovatelem, který zpracovává Vaše osobní údaje je naše společnost - Korcule.com s. r. o., se sídlem Lužná 19, 85104 Bratislava, IČO: 46 588 272, zápis v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 80202 / B.

 

B / Rozsah, právní základ a účel zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy a na základě právních základů vyplývajících z platných právních předpisů, a to s Vaším souhlasem nebo bez Vašeho souhlasu.

 

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem:

 

 1. Rozesílání newsletterů(odebírání novinek a akčních nabídek)
 2. rozsah osobních údajů:- e-mailová adresa
 3. právní základ:- zpracování na základě Vašeho souhlasu jako dotčené osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR
 4. účel:- marketingové účely

 

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu:

 

 1. Plnění smlouvy uzavřené v prodejně, pokud dochází k podpisu objednávky, včetně vybavení případných reklamací
 2. rozsah osobních údajů:

- základní údaje, kterými jsou Vaše jméno a příjmení, adresa, případně IČO, pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník),

- kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo nebo kontaktní adresa,

- transakční údaje, zejména informace o Vašich platbách a platebních metodách,

- jiné údaje uvedené v objednávkovém formuláři.

 

 1. právní základ:

- zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotčená osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR- zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR

 1. c) účel:

- plnění práv a povinností ze smlouvy nebo předsmluvního vztahu

 

 1. Plnění smlouvy uzavřené přes e-shop nebo webovou stránku, včetně vybavení případných reklamací
 2. rozsah osobních údajů:

- základní údaje, kterými jsou Vaše jméno a příjmení, adresa, případně IČO, pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník),

- kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo nebo kontaktní adresa,

- transakční údaje, zejména informace o Vašich platbách a platebních metodách,

- jiné údaje uvedené v objednávkovém formuláři,

- záznamy e-mailové komunikace, případně jiné komunikace v elektronické nebo jiné písemné podobě.

 

 1. právní základ:

- zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotčená osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR- zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele podle čl. 6 odst. 1 psím. c) Nařízení GDPR

 1. c) účel:

- plnění práv a povinností ze smlouvy nebo předsmluvního vztahu

 

 1. Účetní a daňové účely
 2. rozsah osobních údajů:- fakturační údaje, kterými jsou Vaše jméno a příjmení, adresa, IČO, DIČ, případně DIČ, pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník)
 3. b) právní základ:

- zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR1.

 1. c) účel:

- účetní a daňová evidence

 

 1. Vymáhání neuhrazených pohledávek po splatnosti
 2. rozsah osobních údajů:

- veškeré osobní údaje uvedené v rámci plnění smlouvy podle bodu 1 a bodu 2 a související s plněním smlouvy podle bodu 1 a bodu 2

 1. b) právní základ:

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR

 1. c) účel:

- řádné splnění peněžního závazku ze smluvního vztahu

 

 1. Prohlížení webové stránky
 2. rozsah osobních údajů:

- datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verze, operační systém, IP adresa

 1. právní základ:

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR

 1. c) účel:

- statistika

 

 1. Součinnost s orgány veřejné moci
 2. rozsah osobních údajů:

- všechny osobní údaje vyžadované orgánem veřejné moci

 1. právní základ:

- zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR

 1. účel:

- podle konkrétního požadavku orgánu veřejné moci

 

C / Kategorie příjemců osobních údajů

 

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu následujícím kategoriím příjemců:

 1. Kurýrní a přepravní společnosti
 2. Dodavatelé v rámci reklamačního řízení
 3. Účetní kanceláře, auditoři a daňový poradci
 4. Poskytovatelé IT služeb
 5. Advokátní kanceláře, inkasní společnosti, soudy a exekutoři
 6. Orgány veřejné moci, včetně orgánů činných v trestním řízení

 

Vaše osobní údaje získáváme z následujících zdrojů:

 1. osobní údaje jste nám poskytli Vy jako dotčená osoba; nebo
 2. osobní údaje jsme získali ve vybraných odůvodněných případech z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí (například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a podobně).

 

Naše společnost neposkytuje Vaše osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo EU) nebo mezinárodních organizací.

 

D / Doba uchovávání osobních údajů

 

V případě souhlasu dotčené osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR zpracováváme Vaše údaje do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 5 let od jeho udělení. V případě plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně doby trvání záruky, reklamačních podmínek a promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo Vašeho souvisejícího nároku.V případě plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu, která vyplývá ze zvláštních právních předpisů.V případě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu v závislosti na konkrétním účelu zpracování osobních údajů.

 

E / Vaše práva jako subjektu údajů

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte vůči nám následující práva, které jsme připraveni vůči Vám plnit:

 

1.) Máte právo získat od naší společnosti potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje a pokud se zpracovávají, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:

 

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
 4. pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro její určení;
 5. existence práva požadovat od naší společnosti opravu Vašich osobních údajů, jejich vymazání, omezení zpracování, práva namítat proti takovému zpracování a práva podat stížnost orgánu dozoru;
 6. jakékoliv dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj, pokud Vaše osobní údaje nebyly získány od Vás jako dotčené osoby;
 7. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1 a 4 Nařízení GDPR a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro Vás jako dotčenou osobu;
 8. o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení GDPR týkajících se přenosu, pokud se Vaše osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Pokud podáte žádost elektronickými prostředky, informace Vám poskytneme v běžně používané elektronické podobě, pokud jste nepožádali o jiný způsob.

 

Poskytneme Vám kopii Vašich osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které požádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Právo získat kopii nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

 

2.) Máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné, neúplné nebo se změnily. Kontaktujte nás, bez zbytečného odkladu je opravíme.

 

3.) Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud:

 1. a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly;
 2. b) odvolali jste souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání;
 3. c) namítali jste vůči tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizované zpracování Vašich osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo jste namítali vůči zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu
 4. d) osobní údaje se zpracovávali nezákonně;
 5. e) osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá;
 6. f) osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

Pokud jsme zveřejnili Vaše osobní údaje a jsme povinni je vymazat, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikneme příslušná opatření včetně technických opatření, abychom informovali provozovatele, kteří provádějí zpracování Vašich osobních údajů, že je žádáte, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky.

 

Výše uvedená práva nemáte, pokud je zpracování nezbytné:

 1. a) pro uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
 2. b) ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému naše společnost podléhá nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené naší společnosti;
 3. c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. h) a i) Nařízení GDR, jakož i článkem 9 odst. 3 Nařízení GDPR;
 4. d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 Nařízení GDPR, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
 5. e) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

 

4.) Máte právo na omezení zpracování, pokud:

 1. a) jste napadli správnost Vašich osobních údajů, a to během období umožňujícího naší společnosti ověřit správnost Vašich osobních údajů;
 2. b) je zpracování protizákonné, namítáte proti vymazání Vašich osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití;
 3. c) již nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy jako dotčená osoba je potřebujete k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
 4. d) namítali jste vůči zpracovávání Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody jako dotčené osoby.

 

Pokud se zpracování omezilo, takové osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze s Vaším souhlasem nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

 

Před tím, než bude omezení zpracování zrušeno, jsme povinni Vás informovat.

 

5.) Máte právo na přenosnost údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, dalšímu provozovateli, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, aniž bychom Vám bránili, jestliže:

 1. a) se zpracování zakládá na Vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR nebo na plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, a
 2. b) jestliže se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

 

Máte právo na přenos osobních údajů přímo od naší společnosti jako provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.

Právo na přenosnost údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

 

6.) Máte právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR včetně namítání proti profilování založenému na uvedených ustanoveních, jakož i máte právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.

 

7.) Máte právo na automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte, nebo se domníváte, že toto zpracování je nezákonné nebo v rozporu s Vašimi právy.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1a 4 Nařízení GDPR.

 

8.) Máte právo odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud je zpracování Vašich osobních údajů založené na souhlasu aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

9.) Máte právo podat stížnost u dozorujícího orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/.

 

10.) Máte právo podat žádost, dotaz nebo stížnost naší společnosti prostřednictvím odpovědné osoby. Odpovědnou osobu naší společnosti můžete se svými žádostmi, otázkami nebo stížnostmi kontaktovat e-mailem na e-mailové adrese obchod@korcule.com nebo poštou na adrese sídla naší společnosti.Na Vaši žádost, dotaz nebo stížnost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. V takovém případě Vás budeme o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení informovat.V případě, že bude Vaše žádost, dotaz nebo stížnost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněni účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

 

Cookies

 

Automaticky zpracováváme i cookies.

 

Co je soubor cookie?

 

Jde vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.Dokážeme tak odlišit (ne však identifikovat) jednotlivých uživatelů od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by prohlížení webu bylo mnohem složitější.

 

K čemu se cookies používají?

 

Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho internetového obchodu a v našich mobilních aplikacích používáme tyto cookies:

 

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. Abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohl vůbec fungovat.

 

Funkční cookies: abyste nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. Nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod objeví), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a usnadní návštěvu našeho internetového obchodu.

 

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čeho ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci už nejde o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme jen s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod).Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Chcete-li mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače).

 

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

 

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies úplně zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím analytických cookies nám však bohužel podstatně stěžíte zlepšování našeho internetového obchodu.

 

Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace

 

Pokud vstupujete na naše webové stránky z telefonu, tabletu nebo podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.